Robots.txt生成器

搜索引擎优化
720x90a4bf3c444eb40390.png

Robots.txt生成器


默认-所有机器人都是:  
    
抓取延迟:
    
网站地图: (如果没有,请留空) 
     
搜索机器人: Google
  Google Image
  Google Mobile
  MSN Search
  Yahoo
  Yahoo MM
  Yahoo Blogs
  Ask/Teoma
  GigaBlast
  DMOZ Checker
  Nutch
  Alexa/Wayback
  Baidu
  Naver
  MSN PicSearch
   
受限目录: 该路径是相对于根的,并且必须包含一个斜杠 "/"
 
 
 
 
 
 
   现在,在您的根目录下创建一个'robots.txt'文件。 复制以上文本并将其粘贴到文本文件中。


720x90a4bf3c444eb40390.png

关于 Robots.txt生成器


250x30015c0c590ff69944f.png